Ucraina – Împreună ajutăm mai mult – Pentru asigurarea asistenței umanitare refugiaților din Ucraina, instituțiile guvernamentale își coordonează acțiunile cu societatea civilă și organizațiile naționale și internaționale. 

Pentru asigurarea asistenței umanitare refugiaților din Ucraina, instituțiile guvernamentale își coordonează acțiunile cu societatea civilă și organizațiile naționale și internaționale. 

Împreună vor colabora pentru alocarea eficientă și rapidă a resurselor necesare donate sau aflate în rezervele statului persoanelor cu statutul de refugiat/strămutat pe teritoriul României.

Persoanele fizice, juridice și organizațiile care doresc să sprijine această acțiune umanitară pot completa chestionarul de aici.

Link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyirIDJ2dD-SMm8wPLRxLTdagDQoCxVY-QBn1uE2t7GUZnjQ/viewform


ROMÂNĂ (RO)

Bun venit în România!

ACCESUL CETĂȚENILOR UCRAINENI ÎN ROMÂNIA
PAȘII DE URMAT PENTRU OBȚINEREA AZILULUI ÎN ROMÂNIA
SERVICII MEDICALE
DREPTUL LA MUNCĂ

1.Dacă sunteți cetățeni ucraineni și veniți în România, veți fi admiși și veți fi protejați de statul român.

2.La intrarea în țară, veți fi exceptați de la măsura carantinării, indiferent dacă sosiți din Ucraina sau prin Republica Moldova.

3.Puteți solicita azil autorităților competente, astfel încât să rezulte că doriți protecția statului român.

4.Dacă aveți nevoie de ajutor, pe timpul șederii în România puteți primi cazare, hrană și servicii medicale gratuite.

5. Dacă alegețisă rămâneți pe teritoriul României, aveți drept de muncă în anumite condiții.

Detalii suplimentare pot fi obținute la numerele de telefon:
(+4) 021.9590 – Poliția de Frontieră Română
(+4) 021.410.75.13 – Inspectoratul General pentru Imigrări
112 – Serviciul de Urgență
119 – Număr urgențe legat de copii (inclusiv pentru copiii fără familii)

  ACCESUL CETĂȚENILOR UCRAINENI ÎN ROMÂNIA

Documente necesare cetăţenilor ucraineni pentru intrarea în România:

 • Paşaportul biometric permite intrarea în România, fără viză, pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de ședere.
 • Pașaportul național însoțit de o viză cu două sau mai multe intrări/permis de ședere valabile eliberate de alte state membre UE, de statele SEE sau de Confederația Elvețiană, în scopul tranzitului sau pentru o perioadă de 90 de zile, într-un interval de 180 de zile anterior fiecărei zile de ședere
 • Pașaportul național însoţit de viza de intrare/permis de mic trafic de frontieră/permis de ședere eliberate de autoritățile române valabile, cu respectarea valabilității și a dreptului de ședere stabilite prin respectivele documente.
 • În cazul în care cetățenii solicită azil în România, intrarea în țară se poate face și pe baza altui tip de document de identitate (document de identitate naţional, certificat de naştere etc) SAU pe baza identității declarate, fără un document de identitate, din motive umanitare.
 • Cetățenii ucraineni sunt exceptați de la măsura carantinării indiferent dacă sosesc direct din Ucraina sau tranzitează Republica Moldova.
 • În cazul în care situația de securitate nu permite reintrarea pe teritoriul Ucrainei până la expirarea perioadei pentru care s-a permis intrarea și șederea pe teritoriul României, cetățenii ucraineni au obligația de a se prezenta la cea mai apropiată structură teritorială pentru imigrări.
  PAȘII DE URMAT PENTRU OBȚINEREA AZILULUI ÎN ROMÂNIA
 • Cetăţenii străini sau apatrizi primesc accesul la procedura de azil din momentul manifestării de voință, exprimată în scris sau oral.
 • Cererea de azil poate fi depusă de oricare cetățean străin, care se află pe teritoriul României sau într-un punct pentru trecerea frontierei.
 • Formularul cerere de azil va fi completat cu datele personale, iar cu ocazia înregistrării veți fi amprentat și fotografiat. Solicitantul de azil este obligat să depună toate documentele pe care le are la dispoziţie şi care au relevanţă pentru situaţia sa personală, inclusiv pașaportul, urmând să primească documentul temporar de identitate pentru solicitanţii de azil, emis de Inspectoratul General pentru Imigrări.
 • Până la finalizarea procedurii de azil, solicitantul are dreptul de a rămâne pe teritoriul României şi este protejat împotriva expulzării, extrădării, returnării forţate de la frontieră sau de pe teritoriul statului român.
 • În cazul în care solicitantul de azil/ beneficiarul unei forme de protecție internaționale se întoarce în Ucraina, se consideră că s-a repus voluntar sub protecția autorităților din țara de origine și din acest moment va înceta asistența oferită de statul român.
  SERVICII MEDICALE

România acorda servicii de asistență medicală cetățenilor din Ucraina care intră pe teritoriul României, în următoarele condiții:

 • Servicii de asistență și îngrijire medicală gratuite similare celor de care beneficiază cetățenii români, pentru o perioadă de 90 de zile, dacă intrarea în România îndeplinește condițiile legale, respectiv, pe baza pașaportului biometric.
 • Cetățenii ucraineni care nu sunt beneficiari ai unei forme de protecție internațională, dar au un drept de ședere legal, vor beneficia de serviciile menționate mai sus odată cu plata contribuțiilor de sănătate pentru veniturile realizate din muncă sau de la data la care depun declarație în vederea plății contribuției de asigurări sociale.
 • Asistenţă medicală primară şi tratament, asistenţă medicală spitalicească de urgenţă, precum şi asistenţă medicală şi tratament, în mod gratuit, în cazuri de boli acute sau cronice care pun viaţa în pericol iminent, pentru cetățenii care solicită azil în România.
 • Servicii de asistență și îngrijire medicală gratuite similare celor de care beneficiază cetățenii români pentru cetățenii ucraineni beneficiari ai unei forme de protecție internațională care dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
  DREPTUL LA MUNCĂ

Cetățenii Ucrainei pot obține un loc de muncă pe teritoriul României, în următoarele condiții:

 • În situația în care sunt posesori ai unei vize de lungă ședere acordată în scop de muncă și au intrat pe teritoriul României în baza acestei vize, pot fi încadrați în baza unui contract individual de muncă încheiat pe perioada determinată, pentru o perioadă de 9 luni dintr-un an calendaristic, fără a avea nevoie de aviz de angajare,
 • După aceste 9 luni, cetățenii ucraineni care doresc să rămână în România pot beneficia de prelungirea dreptul de şedere temporară în scop de muncă, cu condiția obținerii unei unui aviz de angajare în muncă și dacă prezintă contractul individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
 • Străinii care solicită o formă de protecție internațională au dreptul de a munci în aceleași condiții cu cetățenii români, după 3 luni de la depunerea cererii, pe toată durata procedurii de azil.
 • Beneficiarii unei forme de protecție internațională au următoarele drepturi:
  • să fie angajați de persoane fizice sau juridice, în aceleaşi condiţii ca cetăţenii români;
  • să beneficieze de asigurări sociale, de măsuri de asistenţă socială şi asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români;
  • să beneficieze de tratament egal cu cetăţenii români în ceea ce priveşte echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, recunoaşterea diplomelor, atestatelor şi certificatelor de competenţă, precum şi a calificărilor profesionale care dau acces la profesiile reglementate din România.

ENGLISH (EN)

Welcome to Romania!

ACCESS OF UKRAINIAN CITIZENS TO ROMANIA
STEPS TO FOLLOW TO OBTAIN ASYLUM IN ROMANIA
MEDICAL SERVICES
THE RIGHT TO WORK

1. If you are an Ukrainian citizen and come to Romania, you will be admitted and protected by the Romanian state.

2.  Upon entry into the country, you will be exempted from quarantine, regardless of whether you come from Ukraine or through the Republic of Moldova.

3.  You can apply for asylum from the competent authorities, so that it turns out that you want the protection of the Romanian state.

4. If you need help, during your stay in Romania you can receive accommodation, food and free medical services.

5.  If you choose to stay in Romania, you have the right to work under certain conditions.

Further details can be obtained at the telephone numbers:
(+4) 021.9590 – Romanian Border Police
(+4) 021.410.75.13 – General Inspectorate for Immigration
112 – Emergency Service
119 – Number of emergencies related to children(including for children without families)

  ACCESS OF UKRAINIAN CITIZENS TO ROMANIA

Documents required for Ukrainian citizens to enter Romania:

 • The biometric passport allows entry into Romania, without a visa, for a period of 90 days, in an interval of 180 days prior to each day of stay.
 • National passport accompanied by a visa with two or more entries/ valid residence permits issued by other EU Member States, EEA States or the Swiss Confederation, for the purpose of transit or for a period of 90 days, within a period of 180 days prior to each day of stay
 • The national passport accompanied by the entry visa/ small border traffic permit/ residence permit issued by the valid Romanian authorities, respecting the validity and the right of residence established by the respective documents.
 •  If citizens apply for asylum in Romania, entry into the country can be done on the basis of another type of identity document (national identity document, birth certificate etc.) OR on the basis of the declared identity, without an identity document, from humanitarian reasons.
 • Ukrainian citizens are exempted from quarantine regardless of whether they arrive directly from Ukraine or transit through the Republic of Moldova.
 • If the security situation does not allow re-entry into the territory of Ukraine until the expiration of the period for which entry and stay on the territory of Romania was allowed, Ukrainian citizens have the obligation to present themselves at the nearest territorial structure for immigration.
STEPS TO OBTAIN ASYLUM IN ROMANIA
 • Foreign citizens or stateless persons receive access to the asylum procedure from the moment of manifestation of will, expressed in writing or orally.
 • The asylum application can be submitted by any foreign citizen, who is on the territory of Romania or at a point for crossing the border.
 • The asylum application form will be filled in with your personal details, and you will be fingerprinted and photographed upon registration. The asylum seeker is obliged to submit all the documents at his/ her disposal that are relevant to his/ her personal situation, including his/ her passport, and will receive the temporary identity document for asylum seekers, issued by the General Immigration Inspectorate.
 • Until the completion of the asylum procedure, the applicant has the right to remain on the territory of Romania and is protected against expulsion, extradition, forced return from the border or from the territory of the Romanian state.
 • If the asylum seeker/ beneficiary of an international form of protection returns to Ukraine, it is considered that he/ she has voluntarily returned to the protection of the authorities in the country of origin and from this moment the assistance provided by the Romanian state will cease.
MEDICAL SERVICES

Romania provides health care services to citizens of Ukraine who enter the territory of Romania, under the following conditions:

 • Free medical assistance and care services similar to those available to Romanian citizens, for a period of 90 days, if the entry into Romania meets the legal conditions, respectively, based on the biometric passport.
 • Ukrainian citizens who are not beneficiaries of a form of international protection, but have a right of legal residence, will benefit from the services mentioned above with the payment of health contributions for income earned from work or from the date on which they submit a declaration for payment of the social security contribution.
 • Primary care and treatment, emergency hospital care, as well as medical care and treatment, all free, in cases of acute or chronic life-threatening diseases, for citizens seeking asylum in Romania.
 • Free medical assistance and care services similar to those available to Romanian citizens for Ukrainian citizens benefiting from a form of international protection who acquire the quality of insured in the social health insurance system.
THE RIGHT TO WORK

The citizens of Ukraine can obtain a job on the Romanian territory, under the following conditions:

 • In case they are holders of a long-stay visa granted for work purposes and have entered the territory of Romania on the basis of this visa, they can be employed on the basis of an individual employment contract concluded for a determined period, for a period of 9 months from a calendar year, without the need for a notice of employment,
 • After these 9 months, Ukrainian citizens wishing to remain in Romania can benefit from the extension of the right to temporary residence for work, provided they obtain a work permit and if they present the full-time individual employment contract, registered in the general register of employees, which shows that the salary is at least at the level of the minimum wage basic salary per country guaranteed in payment.
 • Foreigners requesting a form of international protection have the right to work under the same conditions as Romanian citizens, after 3 months from the submission of the application, for the entire duration of the asylum procedure.
 • Beneficiaries of a form of international protection have the following rights:
 • to be employed by natural or legal persons, under the same conditions as Romanian citizens;
 • to benefit from social insurance, social assistance measures and social health insurance, under the conditions provided by law for Romanian citizens;
 • to benefit from equal treatment with Romanian citizens in terms of equivalence of studies or periods of study, recognition of diplomas and certificates of competence, as well as professional qualifications that give access to regulated professions in Romania.

УКРАЇНСЬКОЮ (UA)

Ласкаво просимо до Румунії!

ДОСТУП УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО РУМУНІЇ 
КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИТУЛКУ В РУМУНІЇ
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ
ПРАВО НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

1. Якщо ви є громадянином України і приїжджаєте до Румунії, ви будете прийняті і захищені румунською державою.

2. При в’їзді в країну ви будете звільнені від карантинних заходів, незалежно від того, чи приїдете ви з України чи через Республіку Молдова.

3. Ви можете подати заяву про притулок перед компетентним органами,  у якої ви маєте чітко висловитися, що бажаєте захисту румунської держави.

4. Якщо вам потрібна допомога, під час перебування в Румунії ви можете отримати безкоштовне проживання, харчування та доступ до медичних послуг.

5. Якщо ви вирішите залишитися в Румунії, ви маєте право на працевлаштування за певних умов.

Додаткові інформації можете отримати:
(+4) 021.9590 – Румунська прикордонна поліція
(+4) 021.410.75.13 – Головна інспекція з питань імміграції

ДОСТУП УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАДЯН ДО РУМУНІЇ

Необхідні документи для в’їзду українських громадян до Румунії:

 • Біометричний паспорт дозволяє в’їзд до Румунії без візи на період 90 днів, протягом 180 днів, що передують кожному дню перебуванню ;
 •  Національний паспорт, що супроводжується візою з двома або більше дійсними дозволами на в’їзд/проживання, виданими іншими державами-членами ЄС, державами ЄЕЗ або Швейцарською Конфедерацією, з метою транзиту або на період 90 днів, протягом періоду 180 днів , що передують кожному дню перебуванню
 •  Національний паспорт, що супроводжується в’їзною візою / дозволом на малий прикордонний рух / дозволом на проживання, виданим органами влади Румунії, з дотриманням терміну дії та права проживання, встановлених відповідними документами.
 •  Якщо громадяни подають заяву про надання притулку в Румунії, в’їзд в країну можна здійснити на підставі іншого виду документа, що посвідчує особу (національний документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження тощо) АБО на підставі заяв особи, без документа, що посвідчує особу, з гуманітарних міркувань.
 •  Громадяни України звільняються від карантину незалежно від того, чи прибувають вони безпосередньо з України чи транзитом через Республіку Молдова.
 •  Якщо безпекова ситуація з безпекою не дозволяє повторного в’їзду на територію України до закінчення терміну, на який дозволено в’їзд і перебування на території Румунії, громадяни України зобов’язані повідомити у найближчий територіальний орган з питань імміграції.
КРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПРИТУЛКУ В РУМУНІЇ
 • Іноземні громадяни або громадяни без громадянства отримують доступ до процедури надання притулку з моменту волевиявлення, вираженого в письмовій або усній формі.
 •  Заяву про надання притулку може подати будь-який іноземний громадянин, який перебуває на території Румунії або в пункті перетину кордону.
 •  Форма заяви про надання притулку буде заповнена особистими даними, а під час реєстрації з вас візьмуть відбитки пальців та сфотографують. Шукач притулку зобов’язаний подати всі наявні у нього документи, які мають відношення до його/її особистої ситуації, у тому числі його/її паспорт, та отримає натомість тимчасовий документ, що посвідчує особу шукача притулку, виданий Головною імміграційною інспекцією.
 •  До завершення процедури надання притулку заявник має право залишатися на території Румунії та захищений від видворення, екстрадиції, примусового повернення з кордону або з території румунської держави.
 •  У разі повернення шукача притулку/одержувача міжнародної форми захисту в Україну вважається, що він/вона добровільно повернувся під захист органів влади країни походження і з цього моменту допомога, яку надає румунська держава припиниться.
МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ

Румунія надає медичні послуги громадянам України, які в’їжджають на територію Румунії, за таких умов:

 •  Безкоштовна медична допомога та послуги по догляду, подібні до тих, які надаються громадянам Румунії, протягом 90 днів, якщо в’їзд до Румунії відповідає законодавчим умовам, відповідно, на основі біометричного паспорта.
 •  Громадяни України, які не користуються формою міжнародного захисту, але мають право на законне проживання, отримають послуги, зазначені вище, зі сплатою медичних внесків з дохoду, отриманого на місце роботи, або з дати подання ними декларації на сплату внеску на соціальне страхування.
 •  Первинна медична допомога та лікування, невідкладна медична допомога в стаціонарі, а також безкоштовна медична допомога та лікування у випадках гострих або хронічних захворювань, що загрожують життю, для громадян, які шукають притулку в Румунії.
 •  Безкоштовна медична допомога та послуги з догляду, подібні до тих, що надаються громадянами Румунії для громадян України, які користуються формою міжнародного захисту, які набувають якості застрахованих у системі соціального медичного страхування.
ПРАВО НА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Громадяни України можуть отримати роботу на території Румунії за наступних умов:

 • Якщо вони є власниками довгострокової візи, виданої з метою роботи, і в’їхали на територію Румунії на підставі цієї візи, вони можуть бути працевлаштовані на підставі індивідуального трудового договору, укладеного на визначений термін, на певний термін, протягом 9 місяців з календарного року без необхідності отримання  дозволу на працевлаштування
 • Після закінчення цих 9 місяців громадяни України, які бажають залишитися в Румунії, можуть скористатися продовженням права на тимчасове проживання з метою роботи за умови отримання дозволу на працевлаштування та наявності індивідуального трудового договору на повний робочий день, зареєстрованого в загальній реєстру працівників, який показує, що отримана заробітна плата є принаймні на рівні мінімальної базової зарплати брутто.
 • Іноземці, які просять про надання міжнародного захисту, мають право працювати на тих самих умовах, що й громадяни Румунії, через 3 місяці з моменту подачі заяви та протягом усього періоду процедури надання притулку.
 • Особи, які користуються формою міжнародного захисту, мають наступні права:
 • право на працевлаштування фізичними або юридичними особами на тих самих умовах, що й громадяни Румунії;
 •  користуватися соціальним страхуванням, заходами соціальної допомоги та соціального медичного страхування на умовах, передбачених законом для громадян Румунії;
 • отримувати рівне з громадянами Румунії ставлення, з точки зору еквівалентності навчання або періодів навчання, визнання дипломів, сертифікатів та сертифікатів компетентності, а також професійних кваліфікацій, які дають доступ до регульованих професій в Румунії.

anunțuri asemănătoare

Scroll to Top